Electronics & Semiconductors

Side-polished SMS-based RI sensor employing perfluorinated POF

In a new publication from Opto-Electronic Advances, Xuezhi Zhang, Boyue Yang, Junfeng Jiang, Kun Liu, Xiaojun Fan, Zhaozhu Liu, Min Peng, Guanlong Chen and Tiegen Liu from Tianjin University, Tianjin, China discuss a side-polished ...